قیمت شمش (کدال فولاد خوزستان)

ماهانه

ماهنرخ شمش (ریال / کیلو گرم)
فروردین 1401۱۴۷،۵۹۶
اسفند 1400140،208
بهمن 1400143،426
دی 1400147،544
آذر 1400148،164
آبان 1400153،453
مهر 1400148،633
شهریور 1400157،540
مرداد 1400152،913
تیر 1400142،106
خرداد 1400128،778
اردیبهشت 1400129،249
فروردین 1400123،497
اسفند 1399125،679
بهمن 1399117،263
دی 1399111،067
آذر 1399
104,456
آبان 1399 103,065
مهر 1399 94,945
شهریور 1399 76,859
مرداد 1399 68,995
تیر 1399 59,590
خرداد 1399 55,016
اردیبهشت 1399 47,069
فروردین 1399 49,153

سه ماهه

فصلنرخ شمش (ریال / کیلو گرم)
تابستان 139967,813
بهار 139950,626