فهرست کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در سال 99 – ویرایش پنجم شهریور

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران، ویرایش پنجم فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری را اعلام کرد. فهرست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت واردات حاوی سه فصل است که از تاریخ 1399/04/01 لازم الاجرا می باشد.